Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^do góry

Szkolny Program Profilaktyczny w Gimnazjum w Kobylnicy


Kobylnica 2011


SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

 


 

CZYNNIKI RYZYKA

CELE

ZADANIA

SPOSOBY     REALIZACJI

ODPOW.

PRZEMOC, AGRESJA

Nacisk kolegów.

Uległość wobec grupy.

Niskie poczucie własnej wartości.

Zwiększenie świadomości, że uczeń może skutecznie poradzić sobie z sytuacjami nacisku (przemocy, agresji).

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własną i cudzą agresją.

Zwiększenie poczucia własnej wartości i poszanowanie tożsamości własnej i rówieśników.

Zwiększenie umiejętność radzenia sobie z emocjami, stresem i zagrożeniem.

Nauczyć jak rozpoznać naciski ze strony kolegów.

Rozwijać umiejętności radzenia sobie w sytuacji przemocy.

Dostarczyć uczniom wiedzę na temat sposobów radzenia sobie z emocjami, stresem i zagrożeniem.

Integrować zespoły klasowe.

Zwiększyć samoocenę u uczniów.

Zajęcia wychowawcze na temat radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Zajęcia wychowawcze integrujące zespoły klasowe

Wykorzystanie elementów motywacji              w systemie oceniania

Nagradzanie uczniów za rzeczywiste osiągnięcia i umiejętności.

Wychowawcy

Wychowawcy

Wychowawcy

N -le przedm.

N -le przedm

NARKOMANIA, ALKOHOL, HIV, AIDS

Moda na branie, palenie i picie.

Brak umiejętności zachowań asertywnych.

Łatwość dostępu do środków psychoaktywnych.

Ryzykowne zachowania powodujące zagrożenia wirusem HIV.

Zapobieganie uzależnieniom.

Zmniejszenie motywacji do picia, palenia, „brania” w celu osiągania pożądanych stanów emocjonalnych.

Zapobiegania ryzykownym zachowaniom.

Dostarczyć uczniom i rodzicom wiedzę na temat konsekwencji „brania”, picia, palenia.

Wzmacniać w uczniach umiejętność odmawiania.

Utrudniać młodzieży dostęp do środków psychoaktywnych.

Dostarczyć wiedzę o HIV i AIDS.

Podnieść poziom uświadomienia.

Gromadzenie i udostępnianie materiałów nt. profilaktyki uzależnień.

Lekcje wych. nt. uzależnień i asertywności.

Gazetki informacyjne w klasach.

Gazetki informacyjne w holu szkoły.

Spektakle teatralne.

Obserwacja uczniów podczas przerw, lekcji, zajęć pozalekcyjnych, dyskotek szkolnych.

Nie dopuszczać do przebywania na terenie szkoły osób obcych.

Happening- Dzień bez papierosa

Pogadanki, zajęcia warsztatowe, konkursy

Lekcje wych. do życia w rodzinie.

Pedagog, psycholog

Wychowawcy

Sam. klasowy

Pielęgniarka

Pedagog

Wszyscy n-le

N-le dyżurni

Pedagog, psycholog, harmonogramu

SŁABE WYNIKI W NAUCE

Lenistwo.

Niska samoocena uczniów.

Poziom absencji.

Problemy rozwoju.

Brak celów życiowych.

Wagary.

Nieciekawe lekcje.

Osiąganie lepszych wyników nauce.

Zwiększenie motywacji do nauki.

Zwiększenie zdolności i motywacji do osiągania i stanowienia celu.

Eliminowanie nieciekawych lekcji.

Upowszechnić Amateur Porn
hd mobile porn
celeb sex tapes
naked celebrities
hot gay sex
cartoon porn videos
celebrity porn
naked celebrities
gay bareback sex
hentai porn videos
aktywizujące metody nauczania.

Aktywizować uczniów.

Prowadzić kółka zainteresowań, umożliwić zdobycie nowych umiejętności wg potrzeb młodzieży.

Prezentować osiągnięcia uczniów

Ograniczyć rozmiary absencji.

Rozpoznać problemy rozwojowe uczniów.

Zorganizować formę doskonalenia zawodowego nt. metod aktywizujących w nauczaniu.

Stosowanie metod aktywizujących.

Informacja w holu szkoły o zajęciach pozalekcyjnych, czasie trwania, terminie spotkań.

Nagradzanie uczniów za rzeczywiste osiągnięcia i umiejętności.

Elementy motywacji w systemie oceniania.

Konkursy przedmiotowe, czytelnicze i sportowe:

Prezentacja pucharów-witryna w holu szkoły.

Nagrody na koniec roku szkolnego.

Monitorowanie absencji uczniów.

Kontakt z PPP.

Rejestr uczniów z opinią PPP i monitorowanie realizacji zaleceń.

Dyrektor

N-le przedm.

r

N-le przedm.

N-le przedm.

N-le przedm.

Wg. przydz. czynności

N-le przedm.

Wychowawcy

Wychowawcy, dyrektor

Wychowawcy, pedagog.

BEZROBOCIE, UBÓSTWO

Brak umiejętności radzenia sobie z trudami życia.

Brak celów życiowych.

Znieczulica społeczna.

Ukazanie alternatywnych sposobów organizowania życia.

Właściwa orientacja zawodowa, możliwości kształcenia.

Postrzeganie ubóstwa, zwiększenie wrażliwości na biedę,

Uwrażliwienie na drugiego człowieka.

Dostarczyć wiedzę na temat alternatywnych sposobów organizowania życia.

Dostarczyć wiedzę o możliwościach kształcenia ponad gimnazjalnego.

Dostarczyć wiedzę o możliwościach lokalnego rynku pracy.

Dostarczyć wiedzę o własnych zdolnościach, zainteresowaniach i ograniczeniach zdrowotnych przy wyborze dalszego kierunku kształcenia.

Ukształtowanie umiejętności zaprezentowania własnej osoby.

Nauczyć aktywności w pomaganiu ubogim i starszym.

Przybliżyć problemy osób niepełnosprawnych.

Informacja o kółkach zainteresowań (jw.).

Spotkanie z osobą posiadającą kilka umiejętności(zawodów).

Lekcje WOS-u.

Spotkanie uczniów i rodziców z dyrektorami szkół ponad gimnazjalnych.

Gazetka inf. w klasie.

Informator dla kandydatów do szkół.

Zajęcia warsztatowe, pogadanki.

Lekcje WOS-u.

Wicedyrektor

Wych. wg możliwości

N-l WOS-u

Sam. klasowy

N-l bibliotekarz

Pedagog, wychowawcy

N-l twórczości i WOS-u

przydz. czynności

N-l świetlicy

Wychowawcy, n-l WOS-u

ŚRODOWISKO SPOŁECZNE

Negatywne wzorce w mediach.

Niski poziom kultury osobistej.

Brak dyscypliny (na lekcjach).

Uczenie krytycznego stosunku do mediów.

Podniesienie kultury osobistej uczniów.

Szacunek dla norm poprawnego zachowania.

Wskazać zagrożenia i pozytywną rolę środków masowego przekazu.

Respektować normy poprawnego zachowania.

Zwiększyć częstotliwość kontaktu z domem ucznia sprawiającego kłopoty wychowawcze.

Lekcje j. polskiego, informatyki, wych. do życia w rodzinie.

Przypomnienie norm poprawnego zachowania: Kl. I, II.

Wewnątrzszkolny system oceniania – egzekwowanie ustalonych norm zachowania.

Pedagogizacja rodziców: pogadanki, wywiadówki profilaktyczne, „wezwania” do szkoły

N-le przedm.

Wychowawcy, n-le przedm.

Wszyscy n-le

Wych klas wg. potrzeb, pedagog, psycholog,