Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^do góry

Szkolny Program Profilaktyczny rok szkolny 2011/2012 w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego

Zespół Szkół Samorządowych w Kobylnicy

 

 1. I.Wstęp

 

         Program profilaktyczny obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska szkolnego.

 

Zaproponowany program stanowi rozwinięcie programu wychowawczego realizowanego w szkole, który ma na celu kształtowanie osobowości uczniów i wspieranie ich rozwoju.

Realizacja zadań zawartych w programie profilaktycznym powinna   wpłynąć na uczniów tak , aby potrafili poradzić sobie z rozwiązaniem problemów, by umieli współżyć z ludźmi i potrafili wybrać to, co służy ich zdrowiu fizycznemu i psychicznemu.   Program przewiduje działania na rzecz dzieci, podejmowane przez grono pedagogiczne mające przeciwdziałać marginalizacji lub wykluczeniu społecznemu uczniów. Program ma być rozwinięciem potencjału dziecka wyniesionego z domu rodzinnego.

 

Warunkiem osiągnięcia założonych celów jest zaangażowanie wszystkich nauczycieli, wychowawców i rodziców. Może być dobrze zrealizowany przy współpracy z pracownikami różnych instytucji działającymi na rzecz dziecka takich jak między innymi Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją , Sądem Rodzinnym, Strażą Gminną itp.

          

Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Kobylnicy opiera się na profilaktyce realizowanej w odniesieniu do dwóch z trzech grup ryzyka :

 

 

1.Profilaktyka pierwszorzędowa - kierowana do grup niskiego ryzyka – czyli do szerokiej populacji, które nie podejmują jeszcze zachowań ryzykownych. Polega na promowaniu zachowań zdrowotnych celem opóźnienia wieku inicjacji.


2 Profilaktyka drugorzędowa – podwyższonego ryzyka - należą tu osoby, które mają już za sobą pierwsze próby zachowań ryzykownych.


3. Profilaktyka trzeciorzędowa -wysokiego ryzyka - należą tu osoby o utrwalonych zachowaniach ryzykownych.

 

Doświadczenie pokazuje, że w naszej szkole realizować należy profilaktykę pierwszo i drugorzędową. Wynika to z wieku dzieci i z rodzaju problemów z jakimi mamy do czynienia.

 

II. Cele i zadania programu profilaktycznego

 

            Program profilaktyczny to program obejmujący swoimi oddziaływaniami całe środowisko szkolne. Na program ten składają się wszelkie cząstkowe programy profilaktyczne jak również inne działania zmierzające do wyeliminowania, bądź do zlikwidowania niepożądanych zjawisk mogących wystąpić w wśród młodzieży.

Cel ogólny:

 

 

Celem programu jest zwiększenie ilości i jakości oddziaływań profilaktycznych w szkole, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia i redukcji antyspołecznych zachowań dzieci.

 

 

 

Cel operacyjne:

 

 • uczniowie mają świadomość i wiedzę o zachowaniach wpływających na zdrowie,
 • potrafią dokonać właściwych wyborów prozdrowotnych,
 • znają i stosują zasady bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
 • potrafią rozpoznać sytuacje i podejmować decyzje korzystne dla ich zdrowia i rozwoju,
 • wiedzą jak oprzeć się presji grupy,
 • potrafią szukać pomocy w trudnych dla siebie sytuacjach życiowych

 

 III. Zakres oddziaływań profilaktycznych

         Działania profilaktyczne obejmują wszystkich uczniów klas 0-VI, a metody i formy pracy są dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Pracownicy szkoły będą się starać o włączenie rodziców jako naturalnych sojuszników do oddziaływań profilaktycznych prowadzonych przez szkołę poprzez informowanie ich o treściach przekazywanych uczniom oraz                     o dostrzeganych zagrożeniach.

IV. Zadania programu

 1. 1.Bezpieczeństwo w szkole i poza nią.
 2. 2.Nabycie mobile porn tube
  naked celebrities
  animated porn
  celebrity porn
  bareback gay porn
  celebrity porn
  naked celebrities
  Bbw Porn
  gay cock
  3d hentai porn
  umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 3. 3.Wyrabianie w uczniach nawyku do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 4. 4.Kształtowanie w uczniach nawyku zdrowego odżywiania się.
 5. 5.Przeciwdziałanie przemocy i agresji.
 6. 6.Walka z nałogami.

V. Metody i formy pracy

         Program realizowany będzie metodami aktywizującymi na podstawie zasady odwoływania się do doświadczeń uczniów i ich wiedzy poprzez:

 • gry i zabawy
 • inscenizacje
 • prace plastyczne
 • dyskusje i debaty
 • burzę mózgów
 • i inne

Realizacja programu odbywać się będzie także poprzez wycieczki, rajdy, zajęcia sportowe, spotkania ze specjalistami itp.

 

Załącznikiem do programu profilaktycznego szkoły jest harmonogram działań profilaktycznych na rok szkolny 2011/2012.

 

 

Harmonogram działań profilaktycznych

Szkoły Podstawowej

na rok szkolny 2011/2012

 

 

 

ZADANIA

 

FORMY REALIZACJI

 

PRZEWIDZIANY EFEKT

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

 

UWAGI

PROFILAKTYKA WYCHOWAWCZA                

 

 

Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły

l. wychowawcza, zajęcia w świetlicy szkolnej

uczeń potrafi dbać o swoje bezpieczeństwo; zachowuje się bezpiecznie w drodze do i ze szkoły

wychowawcy klas ,

wychowawcy świetlicy

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje                   i rówieśników- w szkole i poza szkołą

l. wychowawcza, zajęcia w świetlicy szkolnej, rozmowy indywidualne z pedagogiem szkolnym

uczeń potrafi dbać o swoje bezpieczeństwo i nie naraża na niebezpieczeństwo innych

wychowawcy klas ,

wychowawcy świetlicy, pedagog szkolny

Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych                 i wakacji

apel,

l. wychowawcza,

zajęcia w świetlicy szkolnej

uczeń zachowuje bezpieczeństwo podczas letnich i zimowych zabaw

wychowawcy klas,

pedagog szkolny,

wychowawcy świetlicy,

SU

 

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas prac technicznych

podczas zajęć zintegrowanych,

technika

uczeń umie przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania

prac technicznych

wychowawcy klas,

nauczyciel techniki

 

 

Nie jestem obojętny na problemy innych ludzi

l. wychowawcza,

zajęcia w świetlicy szkolnej

uczeń jest wrażliwy na problemy drugiego człowieka

wychowawcy klas,

wychowawcy świetlicy

 

PROFILAKTYKA   ZDROWIA                            

 

Czyste środowisko to bezpieczne i zdrowe życie

l. wychowawcza,

wyjście w plener,

l. przyrody,

zajęcia w świetlicy szkolnej

uczeń dba o wygląd środowiska; potrafi segregować odpady i rozumie istotę przetwarzania odpadów

wychowawcy klas,

nauczyciel przyrody,

wychowawcy świetlicy,

nauczyciel techniki

 

Realizacja - „Światowy Dzień Zdrowia”

(kwiecień 2012r.)

Koordynator –

kl.I-III   B. Dobaczewska

kl.IV-VI E. Chomicka

 

Jak uczyć się efektywnie – higiena uczenia się

l. wychowawcza

uczeń zna techniki pozwalające mu na efektywne uczenie się

wychowawcy klas,

l. przyrody kl.IV

 

Uświadomienie uczniom zagrożenia dla zdrowia wynikającego z ciągłego oglądania telewizji i siedzenia przed komputerem

podczas zajęć zintegrowanych

uczeń wie jakie zagrożenia płyną z ciągłego oglądania TV i siedzenia przed komputerem

wychowawcy klas ,

pielęgniarka,

l. przyrody kl.IV

 

Wdrażanie do pożytecznego spędzania wolnego czasu

l. wychowawcza,

zajęcia w świetlicy szkolnej,

koła zainteresowań

uczeń umie w sposób racjonalny zagospodarować i wykorzystać czas wolny

wychowawcy klas,

wychowawcy świetlicy,

opiekunowie kół zainteresowań

 

Rozumienie znaczenia przebywania na świeżym powietrzu i uprawiania sportów dla zdrowia

podczas zajęć zintegrowanych

uczeń rozumie jak ważne jest przebywanie na świeżym powietrzu i uprawianie sportów dla zdrowia człowieka

wychowawcy klas,

nauczyciel w-f,

pielęgniarka, koło regionalne, l. przyrody kl.IV, wychowawcy świetlicy

 

Realizacja programu profilaktycznego

„Pierwsza pomoc”.

cały rok – nauczanie zintegrowane.

uczeń umie udzielić pierwszej pomocy innym ludziom, zna numery telefonów alarmowych

M.Chudzińska, E.Brzezińska

kl.I-III

 

 

 

 

 

Kształtowanie nawyków prawidłowej postawy

podczas każdych zajęć,

l. wychowania fizycznego,

uczeń dba o zachowanie prawidłowej postawy

wychowawcy klas,

nauczyciel w-f,

pielęgniarka,

l.muzyki

 

Właściwa organizacja zajęć śródlekcyjnych

podczas zajęć zintegrowanych

uczeń zna ćwiczenia odprężające i relaksujące

 

wychowawcy klas,

 

 

Szkodliwość hałasu dla zdrowia

podczas zajęć zintegrowanych

uczeń wie jakie zmiany w organizmie człowieka wywiera ciągłe przebywanie w hałasie

wychowawcy klas,pielęgniarka,                  l. przyrody kl. VI

 

Wdrażanie do zdrowego odżywiania

(otyłość, szczupłość)

podczas zajęć zintegrowanych,

zajęcia w świetlicy szkolnej,

pogadanka,

dyskusje

uczeń zna wartość odżywczą warzyw         i owoców; rozumie konieczność

spożywania drugiego śniadania

wychowawcy klas,

wychowawcy świetlicy,

pielęgniarka, l. przyrody,

l. techniki

 

Realizacja programu „Szklanka mleka”

codzienne picie mleka prze uczniów w szkole

uczeń zna wartość odżywczą mleka

pedagog szkolny,

wychowawcy klas,

kl.0-VI

 

Realizacja programu „Owoce w szkole”

Systematyczne jedzenie owoców i warzyw przez uczniów

uczeń zna wartość odżywczą owoców               i warzyw

Koordynator

B. Dobaczewska

 

Kształtowanie umiejętności ubierania się stosownie do pogody

podczas zajęć zintegrowanych

uczeń umie ubrać się stosownie do pogody

wychowawcy klas,

pielęgniarka, l. przyrody, wychowawcy świetlicy

 

 

 

 

Kształtowanie nawyku dbania o higienę całego ciała

podczas zajęć zintegrowanych,

l. wychowawcza,

zajęcia w świetlicy szkolnej

uczeń dba o higienę całego ciał

wychowawcy klas,

wychowawcy świetlicy,

pielęgniarka,

l. przyrody kl.IV

 

Higiena intymna (dziewczynki)

pogadanka,

dyskusja

uczeń dba o higienę intymnych części ciała

Pielęgniarka,

l. przyrody kl.V

 

Dojrzewanie, to czas przemian

l. wychowawcza, prelekcje z pielęgniarką szkolną

 

uczeń zna cykl procesu dojrzewania; wie jakie procesy zachodzą             w jego organizmie podczas tego okresu

wychowawcy klas,

l. przyrody,

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

pielęgniarka

 

Piękny uśmiech

fluoryzacja

pielęgniarka

 

 

 

Choroby zakaźne i ich zapobieganie (grypa , żółtaczka typu B)

 

szczepienia

 

 

pielęgniarka,

l. przyrody kl.VI

 

Stres – wróg czy sprzymierzeniec?

l. wychowawcza,

zajęcia w świetlicy szkolnej,

 

uczeń wie jak stres wpływa na zdrowie człowieka; zna techniki radzenia sobie ze stresem

wychowawcy klas,

psycholog

 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY I AGRESJI    

Jak mogę zapanować nad swoimi emocjami

l. wychowawcza

uczeń zna i stosuje techniki pozwalające zapanować nad jego emocjami

wychowawcy klas,

pedagog szkolny,

psycholog,

wychowawcy świetlicy

 

Przeciwdziałanie przemocy i agresji

l. wychowawcza,

rozmowy indywidualne z pedagogiem szkolnym,

zajęcia w świetlicy

uczeń zna konsekwencje nieodpowiednich zachowań,

uczeń umie zapanować nad swoimi emocjami

wychowawcy klas,

pedagog szkolny,

wychowawcy świetlicy

 

Realizacja programu „Szkoła bez przemocy”2012

l. wychowawcza,

apel profilaktyczny

Analiza i systematyczne wdrażanie w życie szkoły Kodeksu „Szkoła bez przemocy”

(promocja idei kibicowania fair play )

Koordynator -pedagog szkolny(E. Dwornik)

 

Jestem asertywny

l. wychowawcza

uczeń zna zachowania asertywne i umie je zastosować                    w codziennym życiu

wychowawcy klas

 

PROFILAKTYKA       UZALEŻNIEŃ                                                              

Realizacja „Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu             w Polsce”

l. wychowawcze, zajęcia wświetlicy,

gazetki tematyczne

uczeń zna konsekwencje   palenia   tytoniu

Koordynator –               B. Okścin-Biskupska              

 

Realizacja - „Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu”

(listopad 2011r.)

happening,

gazetka tematyczna

uczeń zna konsekwencje   palenia   tytoniu

Koordynator -pedagog szkoły(E. Dwornik)

 

Realizacja - „Światowy Dzień bez Tytoniu”

(maj 2012r.)

l.wychowawcze, zajęcia w świetlicy,

gazetki tematyczne

uczeń zna konsekwencje   palenia   tytoniu

Koordynator –

J. Cybulska,

B. Dobaczewska

 

Realizacja „Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV”

(grudzień 2011r.)

l.wychowawcze, zajęcia w świetlicy,

gazetki tematyczne

uczeń zna źródła zakażenia HIV oraz metody zwalczania AIDS

Koordynator –

W. Kwaśniewska

 

Walka z nałogami

„Jestem wolny od nałogów” (kwiecień 2012r.)

Narkotyki, alkohol i tytoń- zagrożeniem dla zdrowia

zajęcia w świetlicy szkolnej,

scenki rodzajowe,

konkurs plastyczny,

l. wychowawcza

uczeń potrafi powiedzieć „NIE” nałogom; zna rodzaje nałogów, wie gdzie może zwrócić się o pomoc w chwili

zagrożenia

wychowawcy klas,

pedagog szkolny,

wychowawcy świetlicy,

l. przyrody kl. IV i V

 

 

Żyć zdrowo – to żyć bez nałogów

pogadanka,

dyskusja,

konkursy

uczeń potrafi powiedzieć „NIE” nałogom; zna rodzaje nałogów

pielęgniarka