Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^do góry

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kobylnicy

§ 1

 

 1. 1.Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo – opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.

 

 

 1. 2.Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą opiekuńczo-wychowawczej działalności Zespołu Szkół Samorządowych w Kobylnicy, która jest przeznaczona dla uczniów

     klas 0 – VI.

 

 1. 3.Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

 

 1. 4.W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

 

 1. 5.Nadzór nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.

 

 1. 6.Fundusze na wyposażenie świetlicy w sprzęt, gry i zabawki, pomoce dydaktyczne i nagrody pochodzą między innymi z wpłat rodziców przy zapisie dziecka do świetlicy w wysokości 10 zł.

 

 1. 7.Do zadań świetlicy należy:
  1. 1)zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej w godzinach przed i po lekcjach;
  2. 2)utrwalenie nawyków dobrego wychowania;
  3. 3)rozwijanie zainteresowań artystycznych i sportowych wychowanków;
  4. 4)spełnianie opieki wychowawczej nad uczniami;
  5. 5)uczenie dzieci aktywnego odbioru kultury lokalnej, regionalnej i państwowej poprzez poznanie własnego otoczenia tj. dzielnicy, miasta, regionu i Ojczyzny;
  6. 6)kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia i produktywnego spędzania wolnego czasu;
  7. 7)wpływanie na stan świadomości ekologicznej uczniów;
  8. 8)zwracanie uwagi na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej;
  9. 9)organizowanie nauki zespołowej;
  10. 10)udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce;
  11. 11)prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas oraz pedagogiem i psychologiem szkolnym, celem rozwiązywania trudności wychowawczych.

 

 1. 8.Świetlica szkolna opiera swoją pracę o następujące dokumenty:
  1. 1)roczny plan pracy szkoły;
  2. 2)plan pracy świetlicy;
  3. 3)tygodniowy rozkład zajęć;
  4. 4)dziennik zajęć;
  5. 5)karty zgłoszeń dzieci do świetlicy;
  6. 6)rejestrację uczniów przychodzących i wychodzących ze świetlicy.

 

 • § 2

 

 1. 1.Do świetlicy przyjmuje się dzieci:
  1. 1)rodziców pracujących;
  2. 2)sieroty;
  3. 3)z rodzin niepełnych;
  4. 4)z rodzin zastępczych;
  5. 5)zaniedbane wychowawczo;

 

 1. 2.Kwalifikacja dzieci do świetlicy odbywa się na podstawie wypełnionych przez rodziców (opiekunów prawnych) kart zgłoszeń, które zawierają następujące dane:
  1. 1)imiona i nazwisko dziecka;
  2. 2)data urodzenia, PESEL;
  3. 3)adres zamieszkania;
  4. 4)czas przebywania dziecka w świetlicy szkolnej;
  5. 5)informacja o odbiorze dziecka ze świetlicy;
  6. 6)kontakt telefoniczny do rodziców (opiekunów prawnych)
  7. 7)miejsce pracy rodziców (opiekunów prawnych)

 

 1. 3.Organizacja pracy świetlicy:
  1. 1)świetlica przyjmuje uczniów od 7:00 do 16:00;
  2. 2)czas pracy świetlicy określa się w pełnych godzinach zegarowych;
  3. 3)świetlica jest przeznaczona dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy
  4. 4)do świetlicy uczęszczają uczniowie klas 0 – VI przed i po zajęciach;
  5. 5)o złym zachowaniu się uczniów w świetlicy powiadamia się rodziców i wychowawcę klasy;
  6. 6)w szczególnych przypadkach świetlica zapewnia opiekę doraźną uczniom podczas nieobecności nauczyciela danego przedmiotu i zmiany planu;
  7. 7)zajęcia prowadzone są zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno – wychowawczych szkoły;
  8. 8)zajęcia prowadzone są w grupach nie większych niż 25 uczniów;
  9. 9)podstawą zapisania dziecka do świetlicy szkolnej jest Karta Zgłoszenia Dziecka;
  10. 10) zapisy do świetlicy szkolnej odbywają się w dniu rozpoczęcia roku szkolnego;
  11. 11) lokal świetlicy składa się z dwóch pomieszczeń (sal) znajdujących się na terenie budynku szkoły, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze (w celu polepszenia warunków pracy poszczególnych grup, wykorzystywane są sale nauczania początkowego)

 

 • § 3

 

 1. 1.Wychowawcy świetlicy szkolnej:
  1. 1)planują, organizują oraz prowadzą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze;
  2. 2)kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie;
  3. 3)rozwijają zainteresowania oraz zdolności;
  4. 4)wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej;
  5. 5)udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce;
  6. 6)odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów w trakcie przejścia na przystanek autobusowy do Widzina, Łosina i Bolesławic;
  7. 7)współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.

 

 1. 2.Wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami (opiekunami prawnymi) poprzez:
  1. 1)kontakt bezpośredni podczas odbioru dziecka ze świetlicy;
  2. 2)korespondencję poprzez dzienniczek ucznia;
  3. 3)rozmowy telefoniczne;
  4. 4)rozmowy podczas zebrań z rodzicami.

 

 • § 4

 

 1. 1.Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej zobowiązani są do:
  1. 1)obowiązkowego uczestniczenia w zajęciach świetlicowych;
  2. 2)zgłaszania każdorazowo wychowawcy świetlicy zarówno przyjście jak i wyjście ze świetlicy;
  3. 3)nienagannego zachowania się w czasie zajęć i po zajęciach świetlicowych w stosunku do wychowawców i kolegów, szanowania wyposażenia świetlicy, dbania o estetyczny wygląd i czystość pomieszczeń świetlicowych;
  4. 4)zwracanie w należytym stanie wypożyczonych gier dydaktyczno – wychowawczych.

 

 1. 2.Uczniowie przyjęci do świetlicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz przyjętych norm i zasad świetlicowych „Kontraktu” – załącznik nr 1

 

 1. 3.Uczeń może otrzymać następujące nagrody:
 2. 1)wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę
 3. 2)pochwałę przekazaną rodzicom (prawnym opiekunom) i wychowawcy;
 4. 3)drobny upominek rzeczowy;
 5. 4)dyplom

 

 1. 4.Uczeń może otrzymać następujące kary:
  1. 1)upomnienie, pouczenie udzielone przez wychowawcę w obecności dzieci;
  2. 2)poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów) o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie)
  3. 3)poinformowanie wychowawcy o nagannym zachowaniu ucznia
  4. 4)wnioskowanie o obniżenie oceny ze sprawowania
  5. 5)czasowe zawieszenie możliwości korzystania ze świetlicy
  6. 6)skreślenie z listy uczestników świetlicy

 

 1. 5.Rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy będą obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

 

 

Załącznik nr 1

do nude celebrities
hamster mobile porn
naked celebrities
naked celebrities
3d hentai porn
gay cocks
celebrity porn
porn cartoon
gay boy porn
Mature Porn
regulaminu świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy

 

 

KONTRAKT

 

 1. 1.Nie wychodzimy z sal świetlicowych bez pozwolenia wychowawcy, nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym.
 2. 2.Używamy form grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, dziękuję, przepraszam.
 3. 3.Przestrzegamy zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się.
 4. 4.Nie przeszkadzamy koleżankom, kolegom i nauczycielom podczas prowadzonych zajęć i w czasie odrabiania prac domowych.
 5. 5.W trakcie wspólnych rozmów, gdy mówi jedna osoba, uważnie słuchamy, nie przerywamy i nie oceniamy wypowiedzi koleżanek, kolegów i wychowawców.
 6. 6.Dbamy o estetyczny wygląd sal, nie niszczymy sprzętu, zabawek i gier.
 7. 7.Po skończonych zajęciach, zabawie, posiłku porządkujemy swoje otoczenie.
 8. 8.Spełniamy prośby i polecenia wychowawców.
 9. 9.Jesteśmy dla siebie mili i uprzejmi, od nas zależy, czy będziemy dobrze się czuli w naszej świetlicy.